• CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG

  A. XÂY ĐÁ CHẺ
  I.aXây móng đá chẻ 20x20x25
                                                                                              Đơn vị tính = 1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa  50
  75
  1
  Đá chẻ 20x20x25
  viên
  74
  74
  2
  Đá dăm chèn
  m3
  0,05
  0,05
  3
  Xi măng PC 30
  Kg
  61,78
  85,85
  4
  Cát vàng
  m3
  0,33
  0,325
  5
  Nước
  lít
  75,4
  75,4

  I. b Xây móng đá chẻ 15x20x2510191 JAVPLUS.ORG

                                                                                                          Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa  50
  75
  1
  Đá chẻ 15x20x25
  viên
  111
  111
  2
  Đá dăm chèn
  m3


  3
  Xi măng PC 30
  Kg
  63,91
  88,81
  4
  Cát vàng
  m3
  0,345
  0,336
  5
  Nước
  lít
  78
  78

  II.aXây tường đá chẻ 20x20x25
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 30cm
  Tường dày => 30cm
  1
  Đá chẻ 20x20x25
  viên
  74
  75
  2
  Đá dăm chèn
  m3


  3
  Xi măng PC 30
  Kg
  91,77
  85,85
  4
  Cát vàng
  m3
  0,347
  0,325
  5
  Nước
  lít
  80,6
  75,4

  II. b Xây tường đá chẻ 15x20x25
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 30cm
  Tường dày => 30cm
  1
  Đá chẻ 15x20x25
  viên
  111
  112
  2
  Đá dăm chèn
  m3


  3
  Xi măng PC 30
  Kg
  91,77
  88,81
  4
  Cát vàng
  m3
  0,347
  0,336
  5
  Nước
  lít
  80,6
  78

   B. XÂY GẠCH THẺ 5x10x20 cm
  I. a Xây móng
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Móng dày <= 30cm
  Móng dày => 30cm
  1
  Gạch thẻ 5x10x20
  viên
  830
  800
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  99,21
  102,41
  3
  Cát vàng
  m3
  0,338
  0,349
  4
  Nước
  lít
  80,6
  83,2


  I.b  Xây tường thẳng
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 10cm
  Tường dày <= 30cm
  1
  Gạch thẻ 5x10x20
  viên
  851
  830
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  83,2
  99,21
  3
  Cát vàng
  m3
  0,28
  0,338
  4
  Nước
  lít
  67,6
  80,6


  I.c  Xây cột trụ, kết cấu phức tạp
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Xây cột trụ
  kết cấu phức tạp
  1
  Gạch thẻ 5x10x20
  viên
  800
  841
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  102,41
  99,21
  3
  Cát vàng
  m3
  0,349
  0,338
  4
  Nước
  lít
  83,2
  80,6


   C. XÂY GẠCH THẺ  4x8x19 cm
  I. a Xây móng
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Móng dày <= 30cm
  Móng dày => 30cm
  1
  Gạch thẻ 4x8x19
  viên
  1193
  1162
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  112
  115,21
  3
  Cát vàng
  m3
  0,382
  0,392
  4
  Nước
  lít
  91
  93,6


  I.b  Xây tường thẳng
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 10cm
  Tường dày <= 30cm
  1
  Gạch thẻ 4x8x19
  viên
  1348
  1138
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  67,21
  108,81
  3
  Cát vàng
  m3
  0,23
  0,37
  4
  Nước
  lít
  54,6
  88,4


  I.c  Xây cột trụ, kết cấu phức tạp
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Xây cột trụ
  kết cấu phức tạp
  1
  Gạch thẻ 4x8x19
  viên
  1072
  1114
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  108,41
  112
  3
  Cát vàng
  m3
  0,37
  0,382
  4
  Nước
  lít
  88,4
  91

    
   D. XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH BÊ TÔNG RỖNG 
  I.a  Xây tường gạch ống 10x10x20 cm 
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 10cm
  Tường dày <= 30cm
  1
  Gạch ống  10x10x20
  viên
  471
  461
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  51,2
  54,41
  3
  Cát vàng
  m3
  0,174
  0,185
  4
  Nước
  lít
  41,6
  44,2


  I.b Xây tường gạch ống 8x8x19 cm
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 10cm
  Tường dày <= 30cm
  1
  Gạch ống  8x8x19
  viên
  699
  665
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  54,41
  70,41
  3
  Cát vàng
  m3
  0,185
  0,24
  4
  Nước
  lít
  44,2
  57,2
  I.C  Xây tường gạch  bê tông rỗng 10x20x40 cm
   Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa 75  Tường dày <= 30cm
  Tường dày > 30cm
  1
  Gạch bloc  10x20x40
  viên
  126
  126
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  48
  30,1
  3
  Cát vàng
  m3
  0,16
  0,102
  4
  Nước
  lít
  39
  24,4


  E. BÊ TÔNG
  E.a Bê tông lót móng
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa  100
  150
  1
  Đá 4x6
  m3
  0,955
  0,94
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  204,75
  262,5
  3
  Cát vàng
  m3
  0,542
  0,542
  4
  Nước
  lít
  173,3
  173,3


  E.b Bê tông nền
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa  150
  200
  1
  Đá 1x2
  m3
  0,91
  0,9
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  288,03
  350,55
  3
  Cát vàng
  m3
  0,51
  0,48
  4
  Nước
  lít
  190
  190


  E.c Bê tông cột
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa

  200
  250

  Tiết diện<= 0,1 m2
  Tiết diện> 0,1 m2
  1
  Đá 1x2
  m3
  0,9
  0,89
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  350,55
  415,12
  3
  Cát vàng
  m3
  0,48
  0,46
  4
  Nước
  lít
  190
  190
  5
  Gỗ ván
  m3
  0,025
  0,025

  E.d Bê tông xà, dầm, giằng nhà
  Đơn vị tính = 1m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa  150
  200
  1
  Đá 1x2
  m3
  0,91
  0,9
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  288,03
  350,55
  3
  Cát vàng
  m3
  0,51
  0,48
  4
  Nước
  lít
  190
  190


  E.f  Bê tông sàn, mái, lanh tô, tấm đan, ô văng
  Đơn vị tính =1 m3
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Mác vữa
  200
  250
  Sàn, mái
  Lanh tô, tấm đan, ô văng
  1
  Đá 1x2
  m3
  0,9
  0,89
  2
  Xi măng PC 30
  Kg
  350,55
  415,12
  3
  Cát vàng
  m3
  0,48
  0,46
  4
  Nước
  lít
  190
  190
  5
  Gỗ ván
  m3
  0,025
  0,025

  F. LỢP MÁI
  F.a Lợp mái ngói 22v/m2
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  ngói 22v/m2  Đóng Li tô
  Lợp mái
  1
  Litô
  m
  4,73

  2
  Ngói
  viên

  22
  3
  Đinh 6 cm
  kg
  0,053

  4
  Dây thép
  lít

  0,0255


  F.b Lợp mái ngói âm dương
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  ngói  âm dương  Đóng Li tô
  Lợp mái
  1
  Litô 3x3cm
  m
  9,0

  2
  Ngói
  viên

  85
  3
  Đinh 6 cm
  kg
  0,07
  G. TRÁT
  G.a Trát tường
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Trát dày 1,5 cm  Mác vữa 50
  Mác vữa 75

  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  4,37
  6,08
  2
  Cát vàng
  m3
  0,021
  0,02
  3
  Nước
  lít
  5,0
  5,0


  G.b Trát trụ, cột, cầu thang, lam đứng
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Trát dày 1,5 cm  Mác vữa 50
  Mác vữa 75

  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  4,6
  6,4
  2
  Cát vàng
  m3
  0,022
  0,021
  3
  Nước
  lít
  5,2
  5,2


  G.c Trát xà, dầm, trần
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Trát dày 1,5 cm, Mác vữa 75  Xà dầm
  Trần

  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  6,08
  6,08
  2
  Cát vàng
  m3
  0,02
  0,02
  3
  Nước
  lít
  5
  5


  H. LÁNG VỮA
  H.a Láng nền sàn không đánh màu
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Dày 2 cm
  Dày 3 cm  Mác vữa
  Mác vữa  50
  75
  50
  75  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  6,44
  8,96
  12,48
  15,99
  2
  Cát vàng
  m3
  0,031
  0,03
  0,043
  0,041
  3
  Nước
  lít
  7,3
  7,3
  10,1
  10,1
  H.b Láng nền sàn có đánh màu
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Dày 2 cm
  Dày 3 cm  Mác vữa
  Mác vữa  50
  75
  50
  75  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  6,74
  9,24
  12,78
  16,3
  2
  Cát vàng
  m3
  0,031
  0,03
  0,043
  0,041
  3
  Nước
  lít
  7,3
  7,3
  10,1
  10,1
  H.c Láng đá mài nền sàn, cầu thang
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Nền sàn
  Cầu thang

  1
  Xi măng trắng
  Kg
  5,71
  0,59
  2
  Đá trắng nhỏ
  Kg
  12,12
  16,58
  3
  Bột đá
  Kg
  5,684
  9,59
  4
  Bột màu
  Kg
  0,071
  0,11

      I. QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG
  I.a Quét vôi các kết cấu
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  1 nước trắng
  2 nước màu
  3 nước trắng

  1
  Bột màu
  Kg
  0,02

  2
  Vôi cục
  Kg
  0,31
  0,322
  3
  Phèn chua
  Kg
  0,006
  0,006
  4
  Vật liệu khác
  %
  1
  2

  I.b Quét nước xi măng 
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  1 nước
  1
  Xi măng PC 30
  Kg
  1,143

  2
  Vật liệu khác
  %
  2,0
  K. SƠN
  K.a Sơn cửa
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn cửa  kính
  2 nước
  3 nước

  1
  Sơn
  Kg
  0,102
  0,133
  2
  Vật liệu khác
  %
  1
  1


  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn cửa  panô
  2 nước
  3 nước

  1
  Sơn
  Kg
  0,278
  0,366
  2
  Vật liệu khác
  %
  1
  1


  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn cửa  chớp
  2 nước
  3 nước

  1
  Sơn
  Kg
  0,379
  0,468
  2
  Vật liệu khác
  %
  1
  1


  K.b Sơn gỗ, kính mờ

  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn gỗ

  Sơn kính mờ
  1 nước  2 nước
  3 nước  1
  Sơn
  Kg
  0,252
  0,326
  0,079
  2
  Vật liệu khác
  %
  1
  1


  K.c Sơn tường, sắt thép
  Đơn vị tính =1m2
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn tường
  2 nước
  3 nước

  1
  Sơn
  Kg
  0,312
  0,49
  2
  Vật liệu khác
  %
  STT
  Vật liệu
  Đơn vị tính
  Sơn sắt thép
  2 nước
  3 nước

  1
  Sơn
  Kg
  0,167
  0,229
  2
  xăng
  lít
  0,096
  0,144
  Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông;
  cho 1m3 vữa xây tô ?
  --------------------------------------------------------------------------- 

                  
                        
  Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng
  xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm

  Mác bê tông
  Xi măng (kg)
  Cát (m3)
  Đá (m3)
  Nước sạch(lít)
  M150
  Bê tông xà, dầm,
  giằng nhà
  288,025
  (Nếu 01 bao)
  0,505
  (0,0876m3 ~ 4,4 thùng)
  0,913
  (0,1585m3~ 8 thùng)
  185
  M200
  Bê tông:   cột, sàn, mái, lanh tô, tấm đan, ô văng
  350,550
  (Nếu 01 bao)
  0,481
  (0,0687m3 ~ 3,5 thùng)
  0,900
  (0,1285m3~ 6.4 thùng)
  185
  M250
  415,125
  (Nếu 01 bao)
  0,455
  (0,0548m3 ~ 2,8 thùng)
  0,887
  (0,1068m3~ 5,34 thùng)
  185
   (Thùng loại 20 lít)
  Giới thiệu cấp phối vật liệu cho1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.
  Mác vữa
  Xi măng (kg)
  Cát (m3)
  Nước sạch (lít)
  M50
  (Có thể xây)
  230
  (Nếu có 01 bao)
  1,09
  (0,237m3 ~ 12 thùng)
  210
  M75
  - Trát xà, dầm, trần;
   Xây tường: gạch ống
  xây đá chẻ; gạch thẻ
  xây trụ cột, móng..
  320
  (Nếu có 01 bao)

  1,06
  (0,1656m3 ~ 8,2 thùng)

  210

  Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn.
  1m3
  Đá dăm
  Cát vàng
  Xi măng PCB40
  Nước sạch
  Vữa xây tô mác 75

  1,090 m3
  247 kg
  110 lít
  Vữa bê tông mác 200
  0,86 m3
  0,483 m3
  278 kg
  185 lít
  Vữa bê tông mác 250
  0,85 m3
  0,466 m3
  324 kg
  185 lít
  Vữa bê tông mác 300
  0,84 m3
  0,450 m3
  370 kg
  185 lít

  Ghi chú:
  Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 ( bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau :
  -Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ.
  *Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
  Lưu ý quan trọng:
  1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:
  § Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.
  § Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn.
  § Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng.
  § Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…).
  2. Khi đã có đủ xi măng tốt và cát sạch, việc còn lại là phải đúng theo tỷ lệ, và trộn thật đều.

  Kết quả được xem là đã đạt, khi lấy nhiều nắm trong một đống vữa khô vừa trộn xong và đem thí nghiệm riêng thì sẽ cho kết quả giống nhau.