• Cải tạo nhà Hiệu phó trường Y tế Cộng Đồng - Tây Hồ