• VP Công ty Giao thông Phương Thành - Tòa Mitec Mỹ Đình