• Công trình starbowl đầu tiên tại HN. Tổng thầu Zoom