• Văn phòng Công ty Giao thông Phương Thành - Tổng VEC