• Nhà ở kết hợp Cty Etech Bắc Ninh - Mrs Thúy Kinh Bắc