• Nhà ở kết hợp cty Môi trường Etech Bắc Ninh - Chị Thúy