• Nhà ở Kết hợp Văn phòng - Văn Lang Hạ Long A Tùng