• ZooM cung cấp gỗ nguyên tấm các loại số lượng lớn.