• Thiết kế và Thi công xây dựng Nhà Cố Sốt - Bắc Ninh